Otevírané obory ve školním roce 2020/21:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
18-20-M/01 Informační technologie
Zaměření jednotlivých oborů:

OborZaměření
Ekonomika a podnikáníManagement a řízení lidských zdrojů
Management cestovního ruchu
Informační technologiePočítačová grafika a webdesign
Počet přijímaných uchazečů:

 • 60 žáků ve dvou třídách.
 • Podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení: 1. března 2021
 • Předvyplněnou přihlášku pro obor si můžete stáhnout na následujících odkazech: Ekonomika a podnikání a Informační technologie.
 • Do 8. března 2021 ředitelka školy rozhodne, zda a v jaké formě se budou konat přijímací zkoušky.
Součásti přihlášky jsou:

 • Osobní údaje uchazeče a zákonného zástupce
 • Klasifikace z 8. a 9. ročníku, kde uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (v přihlášce potvrzené kulatým razítkem a podpisem ředitele ZŠ)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • Organizace a administrace JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
 • Forma zkoušky: didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut) a didaktický test z matematiky (70 minut)
 • Termín konání JPZ: pro první kolo MŠMT stanovilo tyto termíny:
  • 1. termín: 12. dubna 2021
  • 2. termín: 13. dubna 2021
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Kritéria přijímacího řízení:

 • Celkový bodový zisk (max. 150 bodů) v přijímacím řízení je složen součtem bodů, které uchazeč obdrží za JPZ a průměrný prospěch ze základní školy, popř. z víceletých gymnázií.
 • 100 bodů (tj. 66,6% z možného zisku 150 bodů) za JPZ, kde lze získat maximálně 50 bodů z českého jazyka a literatury a maximálně 50 bodů z matematiky
 • Třetinový podíl na možném bodovém zisku vychází z hodnocení prospěchu ze ZŠ. Uchazečům ze ZŠ se do průměrného prospěchu započítává hodnocení v pololetí a na konci 8. třídy a pololetí 9. třídy. U uchazečů z víceletých gymnázií z konce tercie a pololetí kvarty. Výsledky za tři hodnocená období se sečtou a vydělí třemi.
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí/nepřijetí:

 • CZVV zpřístupní hodnocení uchazeče z řádného termínu zkoušky škole do 28. dubna 2021
 • Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy nejdéle do pátku 30. dubna 2021
 • Přijatí uchazeči: odevzdají zápisových lístek do 10 pracovních dnů od rozhodnutí
 • Nepřijatí uchazeči: písemně budou seznámeni s výsledkem přijímacího řízení a v případě přetrvávajícího zájmu o studium mohou podat do 3 pracovních dnů odvolání
Přijímací zkoušky nanečisto:

 • Přijímací zkoušky nanečisto a přípravné kurzy jsou pro tento rok z epidemiologických důvodů zrušeny.